Ceardlann Iarchéime

Tá sé beartaithe ag Coiste na Comhdhála dhá Cheardlann Iarchéime a thairiscint do mhic léinn iarchéime ar an 5 Deireadh Fómhair. Díreoidh na ceardlanna seo ar chúrsaí teoirice, scríbhneoireachta agus pailéagrafaíochta sa Ghaeilge agus é mar aidhm acu mic léinn iarchéime a ghríosú chun scileanna critice a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm ina gcuid taighde agus ina bhfoilseacháin acadúla sna blianta atá amach rompu.

Ní mór do mhic léinn iarchéime a bhfuil spéis acu páirt a ghlacadh sna ceardlanna clárú dóibh roimh ré.

Ceardlann 1: Ceardlann ar an bPailéagrafaíocht

Tabharfaidh an cheardlann seo buntreoir do léamh lámhscríbhinní Gaeilge. Pléifear aibitír agus córas scríofa na Gaeilge agus féachfar ar roinnt samplaí de lámhscríbhinní Gaeilge, idir shean agus nua, le cleachtas a fháil ar léamh agus ar thrascríobh téacsanna ó lámhscríbhinní. Táthar ag súil go mbeidh an cheardlann seo ina chabhair d’éinne a bheidh ag tabhairt faoi téacs ó lámhscríbhinn Gaeilge a chur in eagar, a bheidh ag úsáid lámhscríbhinní mar chuid dá c(h)uid taighde, nó a bhfuil spéis aige/aici i lámhscríbhinní Gaeilge i gcoitinne.

Ceardlann 2: Teoiricí liteartha agus cultúir

Cén tábhacht atá le teoiricí liteartha agus cén dóigh a gcuireann siad lenár dtuiscint ar théacsanna liteartha? Pléifear roinnt aistí critice le scoláirí éagsúla agus na léamha úrnua ar théacsanna liteartha a spreag na haistí sin. Beidh idir fhilíocht agus phrós san áireamh. Cuirfear sainréimsí spéise na rannpháirtithe san áireamh agus spreagfar iad le machnamh a dhéanamh ar theoiricí liteartha agus/nó cultúir a bhaineann le hábhar.

Location: Date: 06/10/2017 Time: 14:00 - 17:00 Clodagh Downey Rióna Ní Fhrighil